Kể từ ngày 01/07/2018, Hệ thống kê khai thông tin sử dụng Mã số, Mã vạch Quốc gia đã nâng câp lên hệ thống mới tại http://vnpc.gs1.org.vn

Bạn sẽ được tự động chuyển sang sau giây!